X
เพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
เลือกสินค้าต่อ เข้าสู่ตะกร้าสินค้า

Terms & Conditions

1.บ้านไม้หอมฮิโนกิไชยปราการ

บริษัทบ้านไม้หอมฮิโนกิไชยปราการ (เลขที่ทะเบียนบริษัท 0-5055-58005-58-6)มีสำนักงานที่ได้รับการจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 

3/1 ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย

โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ www.bannmaihomhinoki.com

*** ข้อบกพร่องอันเกิดจากการ ขาดหายหรือตัวอักษรพิมพ์ผิด ที่ปรากฏในเอกสารการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งราคา 

ใบตอบรับการสั่งซื้อ ใบวางบิล เอกสารอื่นๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ จะได้รับการแก้ไข 

โดยไม่ถือเป็นความผิดที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

2.  การสั่งสินค้า

- ในการสั่งซื้อสินค้า กับทางบ้านไม้หอมฮิโนกิ ท่านจะต้องใช้ข้อมูลจริงเท่านั้นในการสั่งซื้อ

- หากทางบ้านไม้หอมไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ภายในระยะเวลา สองอาทิตย์ ให้ถือว่า ใบรายการสั่งซื้อสินค้านั้นถูกยกเลิก

- หากพบข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อ ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าไปแล้วในเว็บไซต์ ให้ติดต่อบ้านไม้หอมฮิโนกิ ได้ที่ 

[email protected] โทร 053-457-774-5 

- ในกรณีที่ลูกค้า ยกเลิกรายการ การสั่งซื้อสินค้า ภายหลังจากที่เราจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าไปแล้ว 

ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

3. การชำระเงิน 

- ทางบ้านไม้หอมฮิโนกิ จะยืนยันยอดการชำระเงิน จากในใบรายการ การสั่งซื้อสินค้า 

- ลูกค้า

4.  การจัดส่งสินค้า

- หากในรายการ การสั่งซื้อสินค้า มีมากกว่า หนึ่งชิ้น เราสามารถแยกจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ในหลายๆกล่องได้

- ในการจัดส่งอาจมีบางพื้นที่ ที่บ้านไม้หอมฮิโนกิ ไม่สารมารถจัดส่งสินค้าให้ได้ เช่นเกาะ แก่งต่างๆ และพื้นที่ ที่ทางไปรษณีย์ 

ไม่สามารถเข้าถึงได้ 

- หากลูกค้าไม่พร้อมรับสินค้า กรุณาแจ้งกับทางบ้านไม้หอมฮิโนกิก่อนที่ทางบ้านไม้หอมฮิโนกิ จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 

- หากสินค้าที่ส่งถึงลูกค้า มีตำหนิ หรืออยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย ลูกค้าสามารถแจ้งกับทางบ้านไม้หอมฮิโนกิ ภายใน สาม วัน 

นับจากวันที่สินค้าถึงที่อยู่ตามที่ลูกค้าสั่งมาในใบการสั่งซื้อ 

6. การรับประกัน การคืนสินค้า

- หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่พึ่งพอใจ สินค้าในกลุ่มคอสเมติก สามารถคือภายใน สามอาทิตย์ 

- สินค้าในกลุ่มแฮนเมด สามารถคืนมาภายใน 2 อาทิตย์ โดยที่สินค้า ต้องไม่มีตำหนิ อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีส่วนใดเสียหาย

หากสินค้าที่ส่งกลับคืน อยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย มีร่องรอยความเสียหาย บริษัทจะไม่รับคืนในทุกกรณี

7. เรื่องทั่วไป

- สัญญานี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

ที่อยู่บริษัทฯ   บริษัท บ้านไม้หอมฮิโนกิไชยปราการ

3/1 หมู่ 6 ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ  จังหวัด เชียงใหม่ 50320