X
เพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
เลือกสินค้าต่อ เข้าสู่ตะกร้าสินค้า

กระจายรายได้สู่ชุุุมชน

          โครงการกระจายรายได้ของบ้านไม้หอมฮิโนกิ นั้นมีบทบาทในการช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีอาชีพ และรายได้ บางครัวเรือนยึดเป็นอาชีพหลัก บางครัวเรือนทำเป็นอาชีพเสริม ในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรม โดยเริ่มจากชุมบ้านโป่ง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ทุรกันดาร ชาวบ้านมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่มีรายได้ที่แน่นอน ทางบ้านไม้หอมก็ได้เข้าไปช่วยเหลือด้วยการส่งเสริมความรู้ และทักษะ ในการผลิตลูกไม้หอมเพื่อนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มที่นอนเพื่อสุขภาพ 
   ต่อมาได้ขยายโครงการกระจายรายได้นี้ไปสู่ชุมชน บ้านศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เนื่องจากชาวบ้านประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม หากหมดช่วงฤดูเกษตรกรรม และหมดฤดูการเก็บเกี่ยวแล้ว ชาวบ้านจึงว่างงาน กอปรกับมีผู้สูงอายุ และสตรีกลุ่มใหญ่ ทางบ้านไม้หอมจึงได้ส่งทีมงาน ไปให้ความรู้ฝึกสอน และเพิ่มทักษะให้ชาวบ้านมีความชำนาญ นการผลิตลูกไม้หอมเพื่อนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มที่นอนเพื่อสุขภาพต่อไป
 

Comments

    ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after three months has been disabled.